Skocz do zawartości

[Pomoc]Vote HitFaker


Rekomendowane odpowiedzi

Witam mam skrypt programu podobnego do HitFakera (kto grał w Menelgame ten wie co to jest) i otóż chciałbym go zedytować tak aby po zmianie adresu ip poprzez proxy(to już jest) logował się na stronie, następnie przechodził na podstronę i tam klikał vote, wybierał drugą opcje i znów klikał vote. Nie potrzebne jest wpisywanie żadnego Captcha wystarczy tylko kliknąć. Częściowo udało mi się już to zrobić ale niestety dopiero zacząłem zabawę z AutoIT, więc niewiele więcej mogę z działać .

 

#Region ;**** Directives created by AutoIt3Wrapper_GUI ****
#AutoIt3Wrapper_Version=beta
#AutoIt3Wrapper_Compression=0
#AutoIt3Wrapper_Res_Description=Proxy Hiter
#AutoIt3Wrapper_Res_Fileversion=0.1.7.4
#AutoIt3Wrapper_Res_LegalCopyright=Potar (Potarski) / Boty24.pl
#AutoIt3Wrapper_Run_Obfuscator=y
#EndRegion ;**** Directives created by AutoIt3Wrapper_GUI ****
#include <File.au3>
#include <ButtonConstants.au3>
#include <ComboConstants.au3>
#include <EditConstants.au3>
#include <GUIConstantsEx.au3>
#include <StaticConstants.au3>
#include <TabConstants.au3>
#include <WindowsConstants.au3>
#include <ProgressConstants.au3>
#include <IE.au3> ;Biblioteka do obsługi Internet Explorer
#include <EditConstants.au3> ;To sobie dodajemy jeśli chcemy by w naszym GUI nie było widać hasła->$ES_PASSWORD
#include <GUIConstantsEx.au3> ;Tu mamy uchwyt do krzyżyka (zamknięcia programu) potrzebne do GUI->$GUI_EVENT_CLOSE
#Region ### START Koda GUI section ### Form=G:\Documents and Settings\Root\Pulpit\Potar\AutoIT\Form1_1.kxf
$Form1_1 = GUICreate("Proxy Hiter Beta (v0.174)", 363, 156, 848, 529)
$Tab1 = GUICtrlCreateTab(0, 0, 363, 153)
GUICtrlSetResizing(-1, $GUI_DOCKWIDTH + $GUI_DOCKHEIGHT)
$Progress1 = GUICtrlCreateProgress(137, 2, 226, 18)
$TabSheet1 = GUICtrlCreateTabItem("Start")
$Button7 = GUICtrlCreateButton("START !", 22, 24, 107, 57, $WS_GROUP)
GUICtrlSetFont(-1, 12, 800, 2, "Arial")
$Group1 = GUICtrlCreateGroup("Information", 152, 22, 201, 65)
$Label9 = GUICtrlCreateLabel("1. Make sure you have file: proxy.txt", 160, 40, 180, 18)
$Label10 = GUICtrlCreateLabel("2. Set your settings.", 160, 54, 101, 18)
$Label11 = GUICtrlCreateLabel("3. Have fun !", 160, 69, 65, 18)
GUICtrlCreateGroup("", -99, -99, 1, 1)
$Label12 = GUICtrlCreateLabel("IP / PORT:", 16, 88, 60, 18)
$Label13 = GUICtrlCreateLabel("Hits done:", 16, 104, 52, 18)
$Label14 = GUICtrlCreateLabel("Hit stats:", 16, 120, 46, 18)
$Label15 = GUICtrlCreateLabel("Hit left:", 16, 136, 37, 18)
$Label16 = GUICtrlCreateLabel("0 %", 250, 96, 160, 44)
GUICtrlSetFont(-1, 26, 800, 2, "Arial")
$Label17 = GUICtrlCreateLabel("", 80, 88, 130, 18)
$Label18 = GUICtrlCreateLabel("", 80, 104, 170, 18)
$Label19 = GUICtrlCreateLabel("", 80, 120, 170, 18)
$Label20 = GUICtrlCreateLabel("", 80, 136, 170, 18)
$TabSheet2 = GUICtrlCreateTabItem("Settings")
$Label1 = GUICtrlCreateLabel("Target:", 16, 32, 38, 18)
$Label2 = GUICtrlCreateLabel("Method:", 16, 64, 42, 18)
$Label3 = GUICtrlCreateLabel("Post data:", 144, 64, 52, 18)
$Label4 = GUICtrlCreateLabel("Protocol:", 16, 96, 46, 18)
$Label5 = GUICtrlCreateLabel("User-Agent:", 16, 128, 63, 18)
$Label6 = GUICtrlCreateLabel("Speed:", 144, 96, 38, 18)
$method = GUICtrlCreateCombo("GET", 72, 59, 57, 25)
GUICtrlSetState($method, $GUI_DISABLE)
$postdata = GUICtrlCreateInput("potst=0&data=0", 200, 59, 121, 22)
GUICtrlSetState($postdata, $GUI_DISABLE)
$TEST = GUICtrlCreateButton("?", 328, 27, 29, 25, $WS_GROUP)
$Combo1 = GUICtrlCreateCombo("1.1", 72, 91, 57, 25)
GUICtrlSetState($Combo1, $GUI_DISABLE)
$useragentx = GUICtrlCreateInput("Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.9.2.10) Gecko/20100914 Firefox/3.6.10", 80, 125, 241, 22)
$speed = GUICtrlCreateCombo("Medium", 200, 93, 121, 25)
$target = GUICtrlCreateInput("Link na paczki / kase itp.", 72, 27, 249, 22)
$Button4 = GUICtrlCreateButton("?", 328, 59, 29, 25, $WS_GROUP)
GUICtrlSetState(-1, $GUI_DISABLE)
$Button5 = GUICtrlCreateButton("?", 328, 91, 29, 25, $WS_GROUP)
GUICtrlSetState(-1, $GUI_DISABLE)
$Button6 = GUICtrlCreateButton("?", 328, 123, 29, 25, $WS_GROUP)
GUICtrlSetState(-1, $GUI_DISABLE)
$TabSheet3 = GUICtrlCreateTabItem("About")
$Label8 = GUICtrlCreateLabel("Proxy Hiter by", 24, 40, 144, 28)
GUICtrlSetFont(-1, 16, 800, 0, "Arial")
$madeby = GUICtrlCreateLabel("Potar", 176, 37, 99, 33)
GUICtrlSetFont(-1, 16, 800, 2, "Arial")
GUICtrlSetColor(-1, 0x0000FF)
GUICtrlSetBkColor(-1, 0xFFFFFF)
$Label7 = GUICtrlCreateLabel("Wersja:", 24, 88, 81, 28)
GUICtrlSetFont(-1, 16, 800, 0, "Arial")
$Button3 = GUICtrlCreateLabel("b (v0.1)", 176, 85, 83, 33)
GUICtrlSetFont(-1, 16, 800, 2, "Arial")
GUICtrlSetColor(-1, 0x0000FF)
GUICtrlSetBkColor(-1, 0xFFFFFF)
GUICtrlCreateTabItem("")
GUICtrlSetState($speed, $GUI_DISABLE)
GUISetState(@SW_SHOW)
#EndRegion ### END Koda GUI section ###

Global $id = 1, $error = ObjEvent("AutoIt.Error", "ErrorFunc"), $bad = 0, $good = 0
$proxyfile = "Proxy.txt"
$count = _FileCountLines($proxyfile)
$counts = $count

While 1

	$nMsg = GUIGetMsg()
	Switch $nMsg
			Case $GUI_EVENT_CLOSE
					Exit
			Case $TEST
					ShellExecute(GUICtrlRead($target))
			Case $Button7

					GUICtrlSetState($Button7, $GUI_DISABLE)
					GUICtrlSetState($useragentx, $GUI_DISABLE)
					GUICtrlSetState($target, $GUI_DISABLE)
					GUICtrlSetState($speed, $GUI_DISABLE)
					GUICtrlSetData($Button7, "Loading...")
					For $s = 1 To 101 Step 2
							GUICtrlSetData($Progress1, $s)
							Sleep(10)
							If $s = 100 Then
							EndIf
					Next
					check()
	EndSwitch
WEnd

Func check()
	If Not FileExists($proxyfile) Then
			MsgBox(16, "ProxyHiter ERROR", "The proxy file not be found!" & @CRLF & "Make sure you have proxy file 'proxy.txt' (ip:port) and start agin!")
			GUICtrlSetData($Progress1, 0)
			GUICtrlSetState($Button7, $GUI_ENABLE)
			GUICtrlSetData($Button7, "START !")
	Else
			GUICtrlSetData($Button7, "Preparing...")
			For $s = 1 To 101 Step 2
					GUICtrlSetData($Progress1, $s)
					Sleep(40)
					If $s = 27 Then GUICtrlSetData($Label17, "000.000.000:0000")
					If $s = 49 Then GUICtrlSetData($Label18, "0 of " & $count)
					If $s = 63 Then GUICtrlSetData($Label19, "0 good, 0 timed out / bad")
					If $s = 81 Then GUICtrlSetData($Label20, "" & $counts)
					If $s = 100 Then
					EndIf
			Next
			GUICtrlSetData($Button7, "Working...")
			GUICtrlSetData($Progress1, 0)
			go()
	EndIf
EndFunc  ;==>check


Func go()
	While 1
			$proxy = FileReadLine($proxyfile, $id)
			proxy(GUICtrlRead($target), $proxy)
			GUICtrlSetData($Label19, $good & " good, " & $bad & " timed out / bad")
			GUICtrlSetData($Label17, $proxy)
			GUICtrlSetData($Label18, $id & " of " & $count)
			GUICtrlSetData($Label20, $count - $id)
			$id = $id + 1
			$good = $id - $bad
			If $good + $bad <> $id Then $bad = $bad + 1
			czek()
			oblicz()
	WEnd
EndFunc  ;==>go

Func czek()
	If $id = $count Then
			GUICtrlSetData($Label16, "100%")
			MsgBox(64, "Proxy Hiter", "I finished. Good bye" & @CRLF & @CRLF & "Results: " & GUICtrlRead($Label19))
			Exit
	EndIf
EndFunc  ;==>czek

Func oblicz()
	$counta = $count
	$countlicz = $counta * 0.01
	$zliczone = $id / $countlicz
	$zliczonex = StringTrimRight($zliczone, 12)
	GUICtrlSetData($Label16, $zliczonex & "%")
	GUICtrlSetData($Progress1, $zliczonex)
EndFunc  ;==>oblicz

Func proxy($page, $proxy, $useragent = "", $timeout = 3000)

 If $useragent = "" Then $useragent = GUICtrlRead($useragentx)
	$WinHttproxy = ObjCreate("winhttp.winhttprequest.5.1")
	$WinHttproxy.SetTimeouts($timeout, $timeout, $timeout, $timeout);
	$WinHttproxy.SetProxy(2, $proxy)
	$WinHttproxy.Open("GET", $page);
	$WinHttproxy.SetRequestHeader("User-Agent", $useragent)
	$WinHttproxy.SetRequestHeader("Connection", "keep-alive")
	$WinHttproxy.SetRequestHeader("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded")
	$WinHttproxy.Send
 $oIE=_IECreate("http://www.ningyonetwork.net/passport/signin/")
 $oForm = _IEFormGetCollection ($oIE, 0)
 $oUser = _IEFormElementGetObjByName ($oForm, "username");login
 $oPass = _IEFormElementGetObjByName ($oForm, "password");haslo
 _IEFormElementSetValue ($oUser, "moj login")
 _IEFormElementSetValue ($oPass, "moje haslo")
 _IEFormSubmit($oForm,0)
 $oIE=_IECreate("http://dr.ningyonetwork.net/vote.php")
 _IEFormElementOptionSelect (1, "byValue")
 _IEFormSubmit($oForm,0)
 $oIE=_IECreate("http://dr.ningyonetwork.net/vote.php")
 _IEFormElementOptionSelect (2, "byValue")
 _IEFormSubmit($oForm,0)

	If $error.number = 0 Then
			Return $WinHttproxy.ResponseText
	Else
			Return False
	EndIf
EndFunc

Func ErrorFunc()
	$bad = $bad + 1
EndFunc

 

Program powinien działać pod tę stronę:

http://dr.ningyonetwork.net/

 

Byłbym bardzo wdzięczny jeśli ktoś poświęci trochę czasu aby mi pomóc.

bipsMal.png

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.

 • Ostatnio przeglądający forum [Pomoc]Vote HitFaker   0 użytkowników
  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
 • Dodaj nową pozycję...