Skocz do zawartości

[Pytanie] Iiclicker


Rekomendowane odpowiedzi

IamIam Clicker - jak sama nazwa wskazuje ma za zadanie klikać. Z jego pomocą można zrobić np. prostego bota do gry www.

clicker.png

(Screen pierwszej wersji)

Instrukcje są w programie, listę klików można następnie zapisać/otworzyć z pliku.

Nie znam AutoIt, jechałem kilka dobrych godzin z helpem i mózgiem. Jakimś cudem wyszło :rolleyes: Forma oczywiście zrobiona w Kodzie.

Skan: http://virusscan.jotti.org/pl/scanresult/800b6e5d7cd550066eb9865a13739355090551d1 (virustotal znowu nie działa)

Download: http://www.przeklej.pl/plik/clicker-exe-0025jrbuaau52j6

Dodano: symulacje pisania z klawiatury (aby nacisnąć enter użyj znaku: | (dla niewiedzących: naciskamy Shift i \) )

Zgłaszajcie błędy, albo propozycje.

 

Źródło aktualnej wersji: (może zawierać pozostałości po sprawdzaniu przyczyn błędów)

 

 

#include <ButtonConstants.au3>
#include <ComboConstants.au3>
#include <EditConstants.au3>
#include <GUIConstantsEx.au3>
#include <GUIListBox.au3>
#include <StaticConstants.au3>
#include <WindowsConstants.au3>
Opt("GUIOnEventMode", 1)
global $boted, $line, $1, $2, $a1, $a2, $a3, $lista, $Edit1, $x, $y, $dlugosc, $start, $czy, $str, $stop, $ilerazy, $ilezapetlac, $przycisk, $juz, $ju, $array, $ppp, $name

$name = "IIClicker BETA"

;#Region ### START Koda GUI section ### Form=C:\Documents and Settings\Administrator\Moje dokumenty\Pobieranie\koda_1.7.2.0\Forms\Form1.kxf
$Form1 = GUICreate($name, 641, 473, 233, 141)
GUISetOnEvent($GUI_EVENT_CLOSE, "Form1Close")
$lista = GUICtrlCreateList("", 8, 8, 352, 422)
GUICtrlSetResizing(-1, $GUI_DOCKLEFT+$GUI_DOCKRIGHT+$GUI_DOCKTOP+$GUI_DOCKBOTTOM)
$dodaj = GUICtrlCreateButton("Dodaj klik manualnie", 376, 104, 251, 25, $WS_GROUP)
GUICtrlSetResizing(-1, $GUI_DOCKRIGHT+$GUI_DOCKWIDTH+$GUI_DOCKHEIGHT)
GUICtrlSetOnEvent(-1, "Button1Click")
$Edit1 = GUICtrlCreateEdit("", 368, 8, 265, 73, BitOR($ES_AUTOVSCROLL,$ES_AUTOHSCROLL,$ES_READONLY,$ES_WANTRETURN))
GUICtrlSetData(-1, StringFormat("Najedź myszką na pole w które chcesz kliknąć\r\ni naciśnij skrót klawiaturowy:\r\n> Ctrl+Z dla lewego przycisku myszy\r\n> Ctrl+X dla srodkowego przycisku myszy\r\n> Ctrl+C dla prawego przycisku myszy"))
GUICtrlSetResizing(-1, $GUI_DOCKRIGHT)
$x = GUICtrlCreateInput("0", 376, 136, 57, 21, BitOR($ES_AUTOHSCROLL,$ES_NUMBER))
GUICtrlSetLimit(-1, 4)
GUICtrlSetResizing(-1, $GUI_DOCKRIGHT+$GUI_DOCKHEIGHT)
$y = GUICtrlCreateInput("0", 440, 136, 57, 21, BitOR($ES_AUTOHSCROLL,$ES_NUMBER))
GUICtrlSetLimit(-1, 4)
GUICtrlSetResizing(-1, $GUI_DOCKRIGHT+$GUI_DOCKHEIGHT)
$przycisk = GUICtrlCreateCombo("", 504, 136, 121, 25, BitOR($CBS_DROPDOWNLIST,$CBS_AUTOHSCROLL))
GUICtrlSetData(-1, "Lewy|Środkowy|Prawy", "Lewy")
GUICtrlSetResizing(-1, $GUI_DOCKRIGHT+$GUI_DOCKHEIGHT)
$przerwa = GUICtrlCreateButton("Dodaj przerwe", 376, 192, 123, 25, $WS_GROUP)
GUICtrlSetOnEvent(-1, "przerwaClick")
$dlugosc = GUICtrlCreateInput("0", 424, 224, 57, 21, BitOR($ES_AUTOHSCROLL,$ES_NUMBER))
$Label1 = GUICtrlCreateLabel("Długość:", 376, 228, 48, 17)
$Label2 = GUICtrlCreateLabel("ms", 484, 228, 17, 17)
$Klik = GUICtrlCreateGroup("Klik", 368, 88, 265, 81)
GUICtrlSetResizing(-1, $GUI_DOCKRIGHT)
GUICtrlCreateGroup("", -99, -99, 1, 1)
$Group1 = GUICtrlCreateGroup("Przerwa", 368, 176, 137, 81)
GUICtrlSetResizing(-1, $GUI_DOCKRIGHT)
GUICtrlCreateGroup("", -99, -99, 1, 1)
$usun = GUICtrlCreateButton("Usuń zaznaczone", 368, 264, 131, 17, $WS_GROUP)
GUICtrlSetOnEvent(-1, "usunClick")
$usunall = GUICtrlCreateButton("Usuń wszystkie", 368, 288, 131, 17, $WS_GROUP)
GUICtrlSetOnEvent(-1, "usunallClick")
$start = GUICtrlCreateButton("START", 368, 408, 267, 25, $WS_GROUP)
GUICtrlSetOnEvent(-1, "startClick")
$czy = GUICtrlCreateCheckbox("Minimalizuj okno clickera po starcie", 368, 384, 265, 17)
GUICtrlSetState(-1, $GUI_CHECKED)
$stop = GUICtrlCreateButton("STOP", 368, 440, 267, 25, $WS_GROUP)
GUICtrlSetState(-1, $GUI_DISABLE)
GUICtrlSetOnEvent(-1, "stopClick")
$Edit2 = GUICtrlCreateEdit("", 368, 312, 265, 65, BitOR($ES_AUTOVSCROLL,$ES_AUTOHSCROLL,$ES_READONLY,$ES_WANTRETURN))
GUICtrlSetData(-1, StringFormat("Użyj skrótów by sprawniej manipulować clickerem.\r\n> Ctrl+A - Minimalizacja/przywrócenie clickera\r\n> Ctrl+S - Start\r\n> Ctrl+D - Stop"))
$zapisz = GUICtrlCreateButton("Zapisz clickera", 8, 440, 171, 25, $WS_GROUP)
GUICtrlSetOnEvent(-1, "zapiszClick")
$laduj = GUICtrlCreateButton("Otwórz clickera", 192, 440, 171, 25, $WS_GROUP)
GUICtrlSetOnEvent(-1, "ladujClick")
$zap = GUICtrlCreateGroup("Zapętlenie", 512, 176, 121, 81)
$dodajzapetlenie = GUICtrlCreateButton("Ustaw zapętlenie", 520, 192, 107, 25, $WS_GROUP)
GUICtrlSetOnEvent(-1, "dodajzapetlenieClick")
$ilerazy = GUICtrlCreateInput("1", 520, 224, 73, 21, BitOR($ES_AUTOHSCROLL,$ES_NUMBER))
$razy = GUICtrlCreateLabel("razy", 600, 228, 23, 17)
GUICtrlCreateGroup("", -99, -99, 1, 1)
GUISetState(@SW_SHOW)
$Costam = GUICtrlCreateInput("Costam", 504, 285, 129, 21)
$klawa = GUICtrlCreateButton("Dodaj pisanie tekstu", 504, 264, 131, 17, $WS_GROUP)
GUICtrlSetOnEvent(-1, "klawaClick")
GUISetState(@SW_SHOW)
;#EndRegion ### END Koda GUI section ###

HotKeySet("^z", "lclick")
HotKeySet("^x", "mclick")
HotKeySet("^c", "rclick")
HotKeySet("^a", "minim")
HotKeySet("^s", "startClick")
HotKeySet("^d", "stopClick")
HotKeySet("{DEL}", "usunclick")

$boted = false
$line = 0
$1 = 0
$2 = 0
$ju = 0
$juz = 0
$ilezapetlac = 1

While 1
if $boted = true then
	; TUTAJ OBSLUGUJEMY BOTA :]
	if $juz < $ilezapetlac then
		;msgbox(0,$ilerazy & " " & $ju & " " & _GUICtrlListBox_GetCount($lista) ," ilerazy    ju   count")
		if $ju < _GUICtrlListBox_GetCount($lista) then
			_GUICtrlListBox_SetCurSel($lista,$ju)
			$str = _GUICtrlListBox_GetText($lista,$ju);
			;msgbox(0,"a",$str)
			$array = StringSplit($str, ' ', 1)
			if $array[1] = "l" Then

				MouseMove (int($array[2]),int($array[3]))
				MouseClick("left",int($array[2]),int($array[3]),1,10)

			EndIf
			if $array[1] = "m" Then

				MouseMove (int($array[2]),int($array[3]))
				MouseClick("middle", $array[2], $array[3],1,10)

			EndIf
			if $array[1] = "r" Then

				MouseMove (int($array[2]),int($array[3]))
				MouseClick("right", $array[2], $array[3],1,10)

			EndIf
			if $array[1] = "p" Then

				sleep($array[2])

			EndIf
			if StringLeft($str,1) = "k" Then

				$takitekst = StringRight($str, StringLen($str)-2)

				For $ppp = 1 to StringLen($str)-2 Step 1
					if (StringMid($takitekst,$ppp,1)="|") Then
						Send("{enter}")
					Else
						Send(StringMid($takitekst,$ppp,1))
					endif
					sleep(50)
				Next

			endif
			;msgbox(0,"roll",$array[1] & $array[2] & $array[3])
			$ju+=1
		Else
			$juz += 1
			$ju = 0
		EndIf
	Else
		$boted = False
		GUICtrlSetState($stop,144)
		GUICtrlSetState($start,80)
		WinSetState($name,"",@SW_RESTORE)
	EndIf
Else
	sleep(1000);
EndIf
WEnd

Func minim()
if BitAND(WinGetState($name, ""),16) then
	WinSetState($name,"",@SW_RESTORE)
else
	WinSetState($name,"",@SW_MINIMIZE)
endif;
EndFunc

Func lclick()
if $a1 = false then
	$a1 = true
		_GUICtrlListBox_InsertString($lista,"l " & MouseGetPos(0) & " " & MouseGetPos(1));
	$a1 = False
endif
EndFunc

Func mclick()
if $a2 = false then
	$a2 = true
		_GUICtrlListBox_InsertString($lista,"m " & MouseGetPos(0) & " " & MouseGetPos(1));
	$a2 = False
endif
EndFunc

Func rclick()
if $a3 = false then
	$a3 = true
		_GUICtrlListBox_InsertString($lista,"r " & MouseGetPos(0) & " " & MouseGetPos(1));
	$a3 = False
endif
EndFunc

Func Form1Close()
Exit 0;
EndFunc

Func Button1Click()
if GUICtrlRead($przycisk)="Lewy" Then
	_GUICtrlListBox_InsertString($lista,"l " & int(GUICtrlRead($x)) & " " & int(GUICtrlRead($y)));
endif
if GUICtrlRead($przycisk)="Środkowy" Then
	_GUICtrlListBox_InsertString($lista,"m " & int(GUICtrlRead($x)) & " " & int(GUICtrlRead($y)));
endif
if GUICtrlRead($przycisk)="Prawy" Then
	_GUICtrlListBox_InsertString($lista,"r " & int(GUICtrlRead($x)) & " " & int(GUICtrlRead($y)));
endif
EndFunc

Func dodajzapetlenieClick()
$ilezapetlac = int(GUICtrlRead($ilerazy))
EndFunc

Func zapiszClick()
if _GUICtrlListBox_GetCount($lista) > 0 then
	$plik = FileSaveDialog("Wybierz plik","","Pliki IamIam Clickera (*.iic)")
	if StringLen($plik) > 0 then
		if StringRight($plik,4) <> ".iic" then
			$plik = $plik & ".iic"
		endif
		$file = FileOpen($plik,10)

		If $file = -1 Then
			MsgBox(0, "Błąd", "Nie można zapisać pliku")
			Exit
		EndIf

		For $i = 0 to _GUICtrlListBox_GetCount($lista)-1
			FileWriteLine($file,_GUICtrlListBox_GetText($lista,$i));
		Next

		FileClose($file)
	EndIf
Else
	msgbox(16,"Błąd","Lista jest pusta!")
endif
EndFunc

Func ladujClick()
if _GUICtrlListBox_GetCount($lista) > 0 then

	if MsgBox(4+32,"Otwieranie","Na pewno chcesz wykasować aktualną listę, i otworzyć ją z pliku?")=6 Then
		; otwieranie pliku
		$plik = FileOpenDialog("Wybierz plik","","Pliki IamIam Clickera (*.iic)")
		if StringLen($plik)>0 Then
			$file = FileOpen($plik,0)

			If $file = -1 Then
				MsgBox(0, "Błąd", "Nie można otworzyć pliku")
				Exit
			EndIf

			_GUICtrlListBox_ResetContent($lista)

			$roll = 1

			While 1
				$line = FileReadLine($file,$roll)
				If @error = -1 Then ExitLoop
				_GUICtrlListBox_InsertString($lista,$line)
				$roll += 1
			Wend

			FileClose($file)
		Endif
	Endif

Else

	$plik = FileOpenDialog("Wybierz plik","","Pliki IamIam Clickera (*.iic)")
	if StringLen($plik)>0 Then
		$file = FileOpen($plik,0)

		If $file = -1 Then
			MsgBox(0, "Błąd", "Nie można otworzyć pliku")
			Exit
		EndIf

		_GUICtrlListBox_ResetContent($lista)

		While 1
			$line = FileReadLine($file)
			If @error = -1 Then ExitLoop
			_GUICtrlListBox_AddString($lista,$line)
		Wend

		FileClose($file)
	Endif
Endif
EndFunc

Func przerwaClick()
_GUICtrlListBox_InsertString($lista,"p " & int(GUICtrlRead($dlugosc)));
EndFunc

Func klawaClick()
_GUICtrlListBox_InsertString($lista,"k " & GUICtrlRead($Costam));
EndFunc

Func usunallClick()
if MsgBox(4+32,"Na pewno?","Na pewno chcesz wykasować całą listę?")=6 Then
	_GUICtrlListBox_ResetContent($lista);
endif
EndFunc

Func usunClick()
_GUICtrlListBox_DeleteString($lista,_GUICtrlListBox_GetCurSel($lista));
EndFunc

Func startClick()
if GUICtrlGetState($start) <> 144 Then 
	$boted = false
	$line = 0
	$1 = 0
	$2 = 0
	$ju = 0
	$juz = 0
	GUICtrlSetState($stop,80)
	GUICtrlSetState($start,144)
	if GUICtrlRead($czy)=$GUI_CHECKED Then
		WinSetState($name,"",@SW_MINIMIZE)
	EndIf
	$boted = true
endif
EndFunc

Func stopClick()
if GUICtrlGetState($stop) <> 144 Then
	GUICtrlSetState($stop,144)
	GUICtrlSetState($start,80)
	$boted = false
endif
EndFunc

 

Moi drodzy, bo najważniejsze w kochaniu zwłok jest to, że nie marudzą.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

nikt nie chce skomentowac twojego liclicker'a wiec masz kod na wysylanie smsmow:D

niestety otwiera sie okna mozilli i nie mam pomyslu jak je schowac procz minimalizacji ^^ ale moze sie tym pobawisz

 

#include<FF.au3>
GUICreate("Sms", 200, 200)
$Input = GUICtrlCreateInput("numer", 5, 5, 190, 20)
$tresciwiadomosci = GUICtrlCreateEdit("wiadomosc", 5, 22, 190, 150)
$podpis = GUICtrlCreateInput("podpis", 5, 175, 95, 20)
$buton = GUICtrlCreateButton("Wyslij", 100, 175, 95, 20)
GUISetState()
While 1
Sleep(100)
Switch GUIGetMsg()
	Case -3
		Exit
	Case $buton
		sms()
EndSwitch
WEnd

sms()
Func sms()
$siecnr = StringLeft($Input, 3)
$numernr = StringRight($Input, 6)
_FFStart("http://www.sms.priv.pl")
WinMinimizeAll()
$siec = _FFObjGet("siec", "name")
$numer = _FFObjGet("number2", "name")
$tresc = _FFObjGet("tresc", "name")
$od = _FFObjGet("od", "name")
_FFObj($siec, "value", $siecnr)
_FFObj($od, "value", GUICtrlRead($podpis))
_FFObj($numer, "value", $numernr)
_FFObj($tresc, "value", GUICtrlRead($tresciwiadomosci))
Sleep(1000)
_FFFormSubmit(3)
EndFunc  ;==>sms

 

Do
$wiek+=1
Until ŻycieGetMsg() = -3

zbieram +

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Wiesz lolkuxd, sens twojego posta, jest taki jak odpowiedzi "nie wiem, ale masz przepis na gofra". Chyba że chcesz żebym to zintegrował z clickerem, albo coś, ale po co wysyłanie sms-ów w clickerze? :rolleyes:

 

Tak nawiasem, dodałem możliwość symulacji pisania.

Moi drodzy, bo najważniejsze w kochaniu zwłok jest to, że nie marudzą.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Może kod kogoś zachęci do pisania czegoś, albo krytykowania jak to ja gówno umiem, jaki ten kod nieogarnięty.

 

A tak co do twojego kodu to zobacz tutaj na 4 parametr.

_FFStart("http://www.sms.priv.pl","default",1,true)

Moi drodzy, bo najważniejsze w kochaniu zwłok jest to, że nie marudzą.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

 Udostępnij

 • Ostatnio przeglądający forum [Pytanie] Iiclicker   0 użytkowników
  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
 • Dodaj nową pozycję...