Skocz do zawartości

Brak dodawania pieniędzy


Polecane posty

Nie dodaje mi pieniędzy do konta - nie wywala błędow (wersja 1.12.2) (essentials,vault) albo nie odczytuje kopania stona albo cos jest z dodawaniem kasy

 

#=========================================#
#                                         #
#                 Jobs                    #
#               <TheBest>                 #
#                                         #
#=========================================#


#===============================================================#
#                                                               #
#                                                               #
#                                                               #
#                           Config                              #
#                                                               #
#                                                               #
#                                                               #
#===============================================================#

options:
    
#===================================================#
#                                                   #
#                    JobsMessage                    #
#                                                   #
#===================================================#
#              Zarzadanie wiadomosciami             #
#===================================================#
    
    # TAG (1) - uzywany przy wiadomosciach wysylanych do gracza
    tag: &2[&5Jobs&2]
    
    # MSG (1) - wiadomosc pojawiajaca sie przy braku uprawnien
    prm: &cNie posiadasz uprawnien 

    # MSG (2) - wiadomosc pojawiajaca sie, gdy gracz posiada prace, a chce dolaczyc do innej
    msg: &cPosiadasz juz prace

    # MSG (3) - wiadomosc pojawiajaca sie, gdy gracz nie posiada pracy, a chce ja opuscic
    msg1: &cNie posiadasz pracy

#===================================================#
#                                                   #
#                     JobsEarn                      #
#                                                   #
#===================================================#
#              Zarzadanie zarabianiem               #
#===================================================#

#===================================================#
#                     GORNIK                        #
#===================================================#

    # Blok(i), z ktorego(ych) bedzie mozliwosc zdobycia pieniedzy
    # Przyklady: stone || cobblestone or log or dirt or iron ore
    blokgornik: stone or cobblestone

    # Ilosc pieniedzy, ktore gracz ma dostac po zniszczeniu blokow
    gornikpieniadze: 2

    # Szansa na zdobycie wynagrodzenia
    gornikszansa: 10


#===================================================#
# |                     DRWAL                     | #
#===================================================#

    # Blok(i), z ktorego(ych) bedzie mozliwosc zdobycia pieniedzy
    # Przyklady: log || log or wood
    blokdrwal: log or wood

    # Ilosc pieniedzy, ktore gracz ma dostac po zniszczeniu blokow
    drwalpieniadze: 2

    # Szansa na zdobycie wynagrodzenia
    drwalszansa: 10


#===================================================#
# |                    KOPACZ                     | #
#===================================================#

    # Blok(i), z ktorego(ych) bedzie mozliwosc zdobycia pieniedzy
    # Przyklady: dirt || dirt or grass
    blokkopacz: dirt

    # Ilosc pieniedzy, ktore gracz ma dostac po zniszczeniu blokow
    kopaczpieniadze: 2

    # Szansa na zdobycie wynagrodzenia
    kopaczszansa: 10


#===================================================#
# |                    ZABOJCA                    | #
#===================================================#

    # Ilosc pieniedzy, ktore gracz ma dostac po zabiciu innego gracza
    zabojcapieniadze: 10

    # Szansa na zdobycie wynagrodzenia
    zabojcaszansa: 50


#===================================================#
# |                     LOWCA                     | #
#===================================================#

    # Mob(y), z ktorego(ych) bedzie mozliwosc zdobycia pieniedzy
    # Przyklady: zombie || creeper or spider or skeleton or pig
    moblowca: creeper or spider or skeleton

    # Ilosc pieniedzy, ktore gracz ma dostac po zniszczeniu blokow
    lowcapieniadze: 5

    # Szansa na zdobycie wynagrodzenia
    lowcaszansa: 50


#===================================================#
# |                   BUDOWNICZY                  | #
#===================================================#

    # Blok(i), z ktorego(ych) bedzie mozliwosc zdobycia pieniedzy
    # Przyklady: dirt || dirt or grass or wool or log
    blokbudowniczy: wool

    # Ilosc pieniedzy, ktore gracz ma dostac po postawieniu blokow
    budowniczypieniadze: 2

    # Szansa na zdobycie wynagrodzenia
    budowniczyszansa: 5


#=======================================================================================================================#
#                                                                                                                       #
#                                                                                                                       #
#                                                                                                                       #
#                                                        SKRYPT                                                         #
#                                                                                                                       #
#                                                                                                                       #
#                                                                                                                       #
#=======================================================================================================================#


#===================================================#
#                                                   #
# |                    ZMIENNE                    | #
#                                                   #
#===================================================#

variables:
    {jobs.wybierz.%player%} = false
    {jobs.gornik.%player%} = false
    {jobs.drwal.%player%} = false
    {jobs.kopacz.%player%} = false
    {jobs.zabojca.%player%} = false
    {jobs.lowca.%player%} = false
    {jobs.budowniczy.%player%} = false


#===================================================#
#                                                   #
# |                    KOMENDY                    | #
#                                                   #
#===================================================#

command /jobs [<text>] [<text>]:
    aliases: praca
    trigger:
        if arg 1 is not set:
            send "================================="
            send "         &9Uzyj komendy          "
            send "         &9/jobs help            "
            send "================================="
        
        if arg 1 is "help" or "pomoc":
            if player has permissions "jobs.help" or "jobs.*":
                send "&9?/jobs help - pomoc"
                send "&9?/jobs list - lista dostepnych prac"
                send "&9?/jobs wybierz [praca] - dolaczasz do danej pracy"
                send "&9?/jobs opusc - opuszczasz prace"
                send "&9?/jobs autor - informacje o autorze skryptu"
                send "&9?/jobs wersja - informacje o wersji skrypt"
            else:
                send "{@tag} {@prm}"
        
        if arg 1 is "list" or "lista" or "spis" or "prace":
            if arg 2 is not set:
                if player has permissions "jobs.list" or "jobs.*":
                    send "&9Lista dostepnych prac"
                    send "&9? &6Gornik"
                    send "&9? &6Drwal"
                    send "&9? &6Kopacz"
                    send "&9? &6Zobojca"
                    send "&9? &6Lowca"
                    send "&9? &6Budowniczy"
                else:
                    send "{@tag} {@prm}"
        
        if arg 1 is "join" or "wybierz" or "dolacz":
            if arg 2 is "gornik":
                if {jobs.wybierz.%player%} is false:
                    if player has permissions "jobs.gornik" or "jobs.*":
                        send "&6Wybrales prace &2&lGornik"            
                        send "&8Za chwile dostaniesz przedmioty"  
                        set {jobs.wybierz.%player%} to true
                        set {jobs.gornik.%player%} to true
                        wait 2 seconds
                        give stone pickaxe of efficiency 1 named "&9Kilof gornika" to the player
                        give 16 torch named "&9Pochodnie gornika" to the player
                        give 32 stone named "&9Kamienie gornika" to the player
                    else:
                        send "{@tag} {@prm}"
                else:    
                    send "{@tag} {@msg}"
            
            if arg 2 is "drwal":
                if {jobs.wybierz.%player%} is false:
                    if player has permissions "jobs.drwal" or "jobs.*":
                        send "&6Wybrales prace &2&lDrwal"            
                        send "&8Za chwile dostaniesz przedmioty"                   
                        set {jobs.wybierz.%player%} to true
                        set {jobs.drwal.%player%} to true
                        wait 2 seconds
                        give stone axe of efficiency 1 named "&9Siekiera drwala" to the player
                        give 1 workbench named "&9Stol rzemieslniczy drwala" to the player
                        give 32 wood named "&9Drewno drwala" to the player
                    else:
                        send "{@tag} {@prm}"
                else:
                    send "{@tag} {@msg}"
            
            if arg 2 is "kopacz":
                if {jobs.wybierz.%player%} is false:
                    if player has permissions "jobs.kopacz" or "jobs.*":
                        send "&6Wybrales prace &2&lKopacz"            
                        send "&8Za chwile dostaniesz przedmioty"  
                        set {jobs.wybierz.%player%} to true
                        set {jobs.kopacz.%player%} to true
                        wait 2 seconds
                        give stone shovel of efficiency 1 named "&9Lopata kopacza" to the player
                        give wooden shovel of efficiency 1 named "&9Lopata kopacza" to the player
                        give 32 dirt named "&9Ziemia kopacza" to the player
                    else:
                        send "{@tag} {@prm}"
                else:
                    send "{@tag} {@msg}"
            
            if arg 2 is "zabojca":
                if {jobs.wybierz.%player%} is false:
                    if player has permissions "jobs.zabojca" or "jobs.*":
                        send "&6Wybrales prace &2&lZabojca"            
                        send "&8Za chwile dostaniesz przedmioty"  
                        set {jobs.wybierz.%player%} to true
                        set {jobs.zabojca.%player%} to true
                        wait 2 seconds
                        give stone sword of sharpness 1 named "&9Miecz zabojcy" to the player
                        give leather helmet of protection 1 named "&9Heml zabojcy" to the player
                        give 1 golden apple named "&9Zlote jablko zabojcy" to the player
                    else:
                        send "{@tag} {@prm}"
                else:
                    send "{@tag} {@msg}"
            
            if arg 2 is "lowca":
                if {jobs.wybierz.%player%} is false:
                    if player has permissions "jobs.lowca" or "jobs.*":
                        send "&6Wybrales prace &2&lLowca"            
                        send "&8Za chwile dostaniesz przedmioty"  
                        set {jobs.wybierz.%player%} to true
                        set {jobs.lowca.%player%} to true
                        wait 2 seconds
                        give stone sword of smite 1 named "&9Miecz lowcy" to the player
                        give leather boots of protection 1 named "&9Buty lowcy" to the player
                        give 1 golden apple named "&9Zlote jablko lowcy" to the player
                    else:
                        send "{@tag} {@prm}"
                else:
                    send "{@tag} {@msg}"
            
            if arg 2 is "budowniczy":
                if {jobs.wybierz.%player%} is false:
                    if player has permissions "jobs.budowniczy" or "jobs.*":
                        send "&6Wybrales prace &2&lBudowniczy"            
                        send "&8Za chwile dostaniesz przedmioty"  
                        set {jobs.wybierz.%player%} to true
                        set {jobs.budowniczy.%player%} to true
                        wait 2 seconds
                        give 32 log named "&9Drewno budowniczego" to the player
                        give 32 stone named "&9Kamienie budowniczego" to the player
                        give 32 white wool named "&9Welna budowniczego" to the player
                    else:
                        send "{@tag} {@prm}"
                else:
                    send "{@tag} {@msg}"

        if arg 1 is "leave" or "opusc" or "zrezygnuj":
            if arg 2 is not set:
                if {jobs.wybierz.%player%} is true:
                    if player has permissions "jobs.leave" or "jobs.*":
                        send "&9? &8Zrezygnowales z pracy"
                        set {jobs.wybierz.%player%} to false
                        set {jobs.gornik.%player%} to false
                        set {jobs.drwal.%player%} to false
                        set {jobs.kopacz.%player%} to false
                        set {jobs.zabojca.%player%} to false
                        set {jobs.lowca.%player%} to false
                        set {jobs.budowniczy.%player%} to false
                        execute player command "/clear"
                        set the player's level to 0  
                        wait 1 second
                        send "&9? &8Jezeli chcesz wybrac ponownie prace wpisz /jobs help"                                                                                                                                     
                    else:
                        send "{@tag} {@prm}"   
                else:
                    send "{@tag} {@msg}"
        
        if arg 1 is "version" or "ver" or "wersja":
            arg 2 is not set:
                if player has permissions "jobs.version" or "jobs.*":
                    send "================================="
                    send "         &9Wersja skryptu        "
                    send "             &9{1.1}             "
                    send "================================="
                else:
                    send "{@tag} {@prm}"

        if arg 1 is "author" or "autor":
            if arg 2 is not set:
                if player has permissions "jobs.author" or "jobs.*":
                    send "================================="
                    send "         &9Autor skryptu         "
                    send "           &9<TheBest>           "
                    send "================================="
                else:
                    send "{@tag} {@prm}"


#===================================================#
#                                                   #
# |                   ZARABIANIE                  | #
#                                                   #
#===================================================#

#===================================================#
# |                     GORNIK                    | #
#===================================================#

on mine {@blokgornik}:
    if player has permissions "jobs.zarabianie.gornik" or "jobs.*":
        if {jobs.gornik.%player%} is true:
            if {jobs.wybierz.%player%} is true:
                chance of {@gornikszansa}%:
                    add {@gornikpieniadze} to the player's account


#===================================================#
# |                     DRWAL                     | #
#===================================================#

on mine of {@blokdrwal}:
    if player has permissions "jobs.zarabianie.drwal" or "jobs.*":
        if {jobs.drwal.%player%} is true:
            if {jobs.wybierz.%player%} is true:
                chance of {@drwalszansa}%:
                    add {@drwalpieniadze} to the player's account


#===================================================#
# |                     KOPACZ                    | #
#===================================================#

on mine of {@blokkopacz}:
    if player has permissions "jobs.zarabianie.kopacz" or "jobs.*":
        if {jobs.kopacz.%player%} is true:
            if {jobs.wybierz.%player%} is true:
                chance of {@kopaczszansa}%:
                    add {@kopaczpieniadze} to the player's account

#===================================================#
# |                    ZABOJCA                    | #
#===================================================#

on death of player:
    if attacker is a player:
        if attacker has permissions "jobs.zarabianie.zabojca" or "jobs.*":
            if {jobs.zabojca.%attacker%} is true:
                if {jobs.wybierz.%attacker%} is true:
                    chance of {zabojcaszansa}%:
                        add {@zabojcapieniadze} to the attacker's account


#===================================================#
# |                     LOWCA                     | #
#===================================================#

on death of {@moblowca}:
    if attacker is a player:
        if attacker has permissions "jobs.zarabianie.lowca" or "jobs.*":
            if {jobs.lowca.%attacker%} is true:
                if {jobs.wybierz.%attacker%} is true:
                    chance of {zabojcaszansa}%:
                        add {@zabojcapieniadze} to the attacker's account


#===================================================#
# |                   BUDOWNICZY                  | #
#===================================================#

on place {@blokbudowniczy}:
    if player has permissions "jobs.zarabianie.budowniczy" or "jobs.*":
        if {jobs.budowniczy.%player%} is true:
            if {jobs.wybierz.%player%} is true:
                chance of {budowniczyszansa}%:
                    add {@budowniczypieniadze} to the player's account


#===================================================#
#                                                   #
# |                     CHAT                      | #
#                                                   #
#===================================================#

on chat:
    if {jobs.gornik.%player%} is true:
        cancel event
        send "&9[&5Gornik&9] %display name of player% %message%" to all players
    if {jobs.drwal.%player%} is true:
        cancel event 
        send "&9[&5Drwal&9] %display name of player% %message%" to all players
    if {jobs.kopacz.%player%} is true:
        cancel event
        send "&9[&5Kopacz&9] %display name of player% %message%" to all players
    if {jobs.zabojca.%player%} is true:
        cancel event
        send "&9[&5Zabojca&9] %display name of player% %message%" to all players
    if {jobs.lowca.%player%} is true:
        cancel event
        send "&9[&5Lowca&9] %display name of player% %message%" to all players
    if {jobs.budowniczy.%player%} is true:
        cancel event
        send "&9[&5Budowniczy&9] %display name of player% %message%" to all players

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
20 minut temu, sk8erace1 napisał:

Zmień:

 add {@budowniczypieniadze} to the player's account

Na:

 add {@budowniczypieniadze} to the player's balance

 

Ale np. jak kopie stona to nie dodaje pieniędzy

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
1 minutę temu, sk8erace1 napisał:

Jaki plugin odpowiada u Ciebie za ekonomię? Jeżeli nie wiesz, to podaj listę pluginów.

Vault,essentials,essentialsChat,essentialsSpawn Myśle że reszty nie ma sensu ponieważ są to dodatki skrzynki itp

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
5 minut temu, sk8erace1 napisał:

Próbowałeś wygrywać inną wersję Skripta?

Próbowałem ? Może znasz jakiś skrypt na pracę który by działał?

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Przed chwilą, sk8erace1 napisał:

Niestety nie siedzę zbyt dużo w skryptach. Zawsze możesz spróbować skonfigurować Jobsa ?

Widziałem tam co ten plugin oferuje tylko strasznie dużo spolszczania

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Bądź aktywny! Zaloguj się lub utwórz konto

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto, to proste!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Posiadasz własne konto? Użyj go!

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

×
Okienko zamknie się za 5 sekund...